Ny forskning i særligt sensitive 2023. Nyt fra international konference om miljøsensitivtet

Ny international forskning i særligt sensitive voksne, børn, teenagere og unge

Nye brikker til puslespilsbilledet af særlig sensitivitet udforskes i den internationale forskning. Her kan du læse nyheder om de forskellige indlæg ved konferencen i Chieti, Italien den 18 maj 2023

Micahel Pluess, ekspert, under forskernes lup

1. Status på forskningen i særligt sensitive

Professor Michael Pluess fra Queen Mary Universitet i London opridser udviklingen i forskningen

Forskning i særlig sensitivitet er en del af forskningen i miljøsensitivitet

Michael Pluess sætter forskningen i et teoretisk perspektiv og forklarer, at den 1. fase med udvikling af fundamentale begreber, spørgeskemaer og de første undersøgelser, der startede i midten af 90’erne nu er mundet ud i en 2. fase, hvor der ses stigende antal undersøgelser af sensitivitet over hele verden. Af hensyn til plads gennemgår vi ikke hele det teoretiske grundlag her. Vores videokursus Fordelen ved at være sensitiv og vores bog Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke giver overblik over de grundlæggende begreber og brugen af dem.

Mange perspektiver i forskningen

Foruden særlig sensitivitet undersøges også mange andre typer sensitivitet: perspektiverne inkluderer både miljø og opvækst, studier af børn, teenagere, unge og voksne, samt studier af fordele og styrker såvel som studier af ulemper og sårbarhed ved at være mere sensitiv for påvirkning fra miljøet. Der er udviklet adskillige nye spørgeskemaer, der anvendes observation af småbørn i babylabs, og der introduceres fysiologiske målinger, ligesom den særligt sensitive hjerne studeres.

Vigtigheden af, at offentligheden får korrekt information om særlig sensitivitet.

Michael Pluess understreger f.eks. følgende informationer:

1. Hvor mange er særligt sensitive? Tidligere har man antaget, at 20 % var særligt sensitive og at de resterende 80 % var ikke-særligt sensitive. Det er mere korrekt at se 25-30 % som højt sensitive, 40-50 % som medium sensitive og 25-30 % som lavt sensitive. [1]

2. Forholdet mellem arv og miljø. Tidligere har man antaget, at særligt sensitive træk var genetisk betinget, men en undersøgelse fra 2021, bl.a. baseret på tvillingestudier, peger på, at 47 % er nedarvet, mens 53 % må forklares ved miljøpåvirkning gennem livet. [2] [3]

3. Kvinder scorer generelt højere end mænd. Der arbejdes i øjeblikket videre på at gøre spørgeskemaer for særligt sensitive mere præcise. [4]

4. Særlig sensitivitet og 5-faktormodellen. Der er fundet indikation for, at særligt sensitive scorer højere på neuroticisme, åbenhed for nyt og venlighed. Særligt sensitive scorer ikke højere på samvittighedsfuldhed og fremstår ikke mere tilbøjelige til at være introverte. Dette undersøges i øjeblikket nærmere i forskellige sprogområder. [4] [5] [6]

Stigende forskning i særlig sensitivitet:

Michael Pluess glæder sig over den store internationale interesse og bevågenhed. Der foregår nye undersøgelser af sensitivitet inden for en lang række vidt forskellige domæner, der afholdes månedlige internationale møder for ph.d. studerende fra hele verden, flere forløbsstudier iværksættes i USA, Europa og Asien, og der vil fremover holdes årlige internationale forskerkonferencer om særlig sensitivitet og andre former for sensitivitet.

Læs mere om professor Michael Pluess, som er primus motor inden for forskningen i særligt sensitive og miljøsensitivitet.

 

2. Forskning i særligt sensitive, velvære, udbrændthed, ADHD og autisme

Professor Corina Greven fra Radbourg Universitet fremlægger resultater af en ny hollandsk undersøgelse

Et studie af 250 hollændere mellem 30 og 39 år viste sammenhæng mellem særlig sensitivitet og udbrændthed, depression, angst og helbredsmæssige vanskeligheder. Hvis de særligt sensitive modtog social støtte og oplevede mening med livet, var de samtidig meget modtagelige for disse positive forhold. Især social støtte er et område man vil udforske nærmere, da særligt sensitive er meget påvirkede af sociale forhold.

Modsat tidligere studier på området fandt man ingen sammenhæng mellem særlig sensitivitet og ADHD og autisme, bortset fra nogle underområder, som kan udforskes nøjere. Årsagen til at den manglende sammenhæng  kan muligvis forklares ved, at det nyligt udviklede spørgeskema for særligt sensitive voksne måler den særlige sensitivitet mere korrekt og er bedre egnet til at adskille personlighedstrækket fra ADHD og autisme.

Desuden indikerede undersøgelsen, at den særlige sensitivitet adskiller sig fra neuroticisme og åbenhed for nyt i 5-faktormodellen, selvom særligt sensitive ofte vil score højt på disse to træk.

Corina Greven får ofte spørgsmål fra særligt sensitive vedr. ADHD og autisme, og hun vil i de kommende år sammen med sine kolleger forske videre i forskelle og ligheder inden for de forskellige områder.

3. Forskning i den særligt sensitive hjerne

Bianca Acevedo fra Neuroscience Institute UC Santa Barbara, der står bag den videnskabelige håndbog med forskellige bidragsydere, The Highly Sensitive Brain, holdt konferencens 3. indlæg om sine studier af den særligt sensitive hjerne. Tre punkter blev fremhævet.

1. Særligt sensitive har mere hjerneaktivitet i områder, der knytter sig til empati.

2. Særligt sensitives hjerne bearbejder deres partners positive følelser dybere. De har mindre aktivitet i amygdala og andre områder relateret til frygt, og de har mere aktivitet i hjerneområder, der er relateret til belønning.

3. Særligt sensitive husker bedre end andre, hvis de får en rolig pause efter en ny information, og de husker også dårligere end andre, hvis de bliver distraheret efter at have modtaget en ny information. Dette hænger sammen med hjernens dybere bearbejdning af indtryk, som kræver mere energi, hvor særligt sensitive har gavn af at planlægge mere tid og flere pauser til at bearbejde indtryk, hvis de skal have gavn af deres særlige sensitivitet. Det er særligt den visuelle hukommelse, hvor der observeres en mere omfattende hjerneaktivitet.

4.Forskning i særligt sensitive og forbindelsen til natur og dyr

Annalisa Setti fra Cork Universitet i Irland holdt fjerde indlæg ved konferencen.

Hun har sammen med sine kolleger forsket i særligt sensitives forhold til naturen. [8] I deres undersøgelser har de fundet to vigtige kendetegn:

1. særligt sensitive oplever dybere forbindelse til naturen.

2. særligt sensitive oplever dybere forbindelse til dyr.

Deres forbindelse til kæledyr er på niveau med mennesker, der har en medium og lav grad af sensitivitet.

Forskningsresultaterne anses for at være vigtige, fordi naturen i stigende grad anvendes i behandling af stress og psykiske lidelser og for at skabe velvære og øge livskvaliteten. Der er ikke kun tale om oplevelser i naturen men også interaktion med online natur, f.eks. gennem film, billeder og lyde.

Hvilken type natur, der anvendes, samt de personlige hukommelsesspor, der associerer til denne type natur kan mindske og forstærke effekten.

Der vil fremadrettet blive forsket i, om særligt sensitive også oplever større ansvar for naturen, f.eks. ved at slukke lyset, skære ned på kød, købe mere genbrug mv.Desuden vil der blive forsket i naturassisteret terapi med særligt sensitive.

5.Rundbordssamtale vedr. igangværende forskning

1. Marcello De Nino fra babylap, Chieti Universitet i Italien:

Der er flere undersøgelser af sårbarhed hos særligt sensitive forældre:  Hvis de særligt sensitive forældre har et eller flere traumer fra deres egen barndom, er de mere tilbøjelige til:

1. at have autoritært eller eftergivende forældreskab.

2. at afbryde barnet i dets forehavender uden at det er nødvendigt. Evt. fordi de bearbejder små detaljer meget dybt og overreagerer på dem.

3. at opleve mere stress i forældreskabet og have svært ved at regulere deres følelser, særligt ved kaotiske tilstande i hjemmet.

Samtidig antages det, at de særligt sensitive forældre har fordele i forhold til interpersonel sensitivitet, hvor de muligvis kan være bedre til at ‘læse’ deres barns følelser og intentioner

[10] [11] [12]

Ved babylab i Chieti Universitet i Italien undersøgte man ved to studier i hhv. 3 og 9 måneders alderen 41 og 35 særligt sensitive mødre. Her fandt man ud af, at de særligt sensitive mødre i løbet af de 6 måneder var blevet bedre til at læse barnets behov og ikke længere afbrød det så ofte. Muligvis havde de særligt sensitive mødre vænnet sig lidt mere til at være mødre og var blevet mere afslappede, de havde lært barnet bedre at kende.

Undersøgelserne pegede på, at de særligt sensitive forældre, som havde oplevet et eller flere traumer i barndommen eller/og havde svært ved at regulere følelser kunne have gavn af at få hjælp og støtte, når de træder ind i rollen som forældre. Hvis de særligt sensitive forældre ikke havde oplevet et traume, udgjorde den særlige sensitivitet ikke en risikofaktor.

I forbindelse med kaotiske tilstande i hjemmet blev der stillet spørgsmål til misofoni. Dette emne belyses i Bianca Acevedos håndbog om den særligt sensitive hjerne, men også i nylige forskningsundersøgelser, der sætter særlig sensitivitet i forbindelse med såvel øget nydelse af behagelig sansestimulation som øget belastning ved ubehagelig sansestimulation [13] [14]

2. Luciana Castelli: studier af pædagoger og læreres pædagogiske praksis i forhold til særligt sensitive børn.

Sammen med kolleger fra Schweiz og Italien har Luciana Castelli arbejdet på at udvikle måleredskaber til, at pædagoger og lærere kan genkende særligt sensitive børn. Hun fortalte om, hvordan lærere og pædagoger i Italien og Schweiz har modtaget efteruddannelse i særlig sensitivitet hos børn samt efterfølgende supervision.
Pædagoger og lærere er efterfølgende over 6 måneder blevet bedt om at reflektere over pædagogiske praksisformer, som kan skabe et godt læringsmiljø og god trivsel for særligt sensitive børn, der samtidig gavner alle de andre børn. Erfaringerne fra disse studier er nu ved at blive bearbejdet og analyseret inden de forventes udgivet i 2023.

3. Federica Galli fra Universita di Roma studerer særligt sensitive børn og voksne, der er ramt af kroniske smerter

Der er en større andel særligt sensitive blandt de børn, som lider af kronisk hovedpine og kroniske mavesmerter.

Blandt voksne ses en større andel særligt sensitive blandt kroniske migrænepatienter og fybromyalgi patienter. Ofte drejer det sig om særligt sensitive, der har oplevet traumer i løbet af deres barndom eller senere i livet.

Fremtidige undersøgelser skal identificere de særligt sensitive og inddrage forståelsen af særlig sensitivitet i den psykologiske smertebehandling af patienterne.

4. Dario Bacchino fra Napoli Universitet studerer virkningen af kampagner mod mobning blandt teenagere

Professor Dario Bacchino har fundet evidens for, at særligt sensitive teenagedrenge er mere positivt modtagelige for at modtage undervisning i strategier mod mobning end drenge, der scorer medium og lavt på sensitivitet. De særligt sensitive teenagedrenge er mere engagerede i at tilegne sig viden og der ses en større positiv forandring som følge af undervisningen i strategier mod mobning.

Bacchino og hans kolleger understreger, at teenageårene udgør en periode, hvor nervesystemet er mere sensitivt og hvor man er meget påvirket af sit omgivende miljø, og at det derfor er en meget relevant periode at studere særligt sensitive træk og miljøsensitivitet hos både drenge og piger.

Deres fremtidige forskning vil undersøge særligt sensitive teenageres reaktioner på eksponering for vold i familien, i skolen og i nærmiljøet. I forskningens ses der, at man gennemgår en gradvis tilvænning, når man eksponeres for vold, og at manglende sensitivitet for vold udgør en risikofaktor for, at man selv bliver involveret i vold i fremtiden. Man vil undersøge, om særligt  sensitive bruger længere tid på at vænne sig til vold og hvordan dette påvirker risikoen for selv at blive enten udøver, vidne eller offer for vold. At være vidne påvirker personlige antagelser, mens at være offer påvirker evnen til at regulere følelser. Når særligt sensitive er mere følsomme er det væsentligt at være opmærksom på deres evne til at regulere vrede i og uden for hjemmet. Man vil desuden undersøge, hvordan lavt sensitive bedre kan tilgodeses i fremtidige kampagner, da disse teenagere formentlig er mere sårbare.

Ved Napoli Universitet planlægger man også studier af særligt sensitive teenageres engagement i samfundsforhold, deres akademiske præstationer og sociale kompetencer og forskellige måder til at fremme disse.

5. Maria Rocca og Mirco Fasolo studerer udvikling af sproglige, motoriske og kognitive færdigheder hos særligt sensitive børn 0-6 år

Hvordan kan særlig sensitivitet påvirke udviklingen af sprog? Kan forskelle i sensitivitet forklare forskellige former for indlæring? Er der særlige hensyn, der bør tages til særligt sensitive børn i forskellige aldersgrupper? Hvordan kan fagpersoner og forældre samarbejde om at genkende disse børn? Og kan der etableres et læringsmiljø, der både tilgodeser højt, medium og lavt sensitive børn?

De to forskere arbejder på at kunne genkende særligt sensitive træk kort efter fødslen, dvs. at trække opsporingen af de særligt sensitive kendetegn endnu længere tilbage end 3 måneders alderen, hvor babylab ved Chieti Universitet pt. arbejder på at skabe systematiske observationer med henblik på at vurdere de særligt sensitive træk.

Udfordringer i studiet af særlig sensitivitet og miljøsensitivitet

Michael Pluess afrunder rundbordssamtalen med at glæde sig over de mange vedkommende nye retninger i forskningen og pege på fælles udfordringer:

  1. at overføre spørgeskemaer fra én kultur til en anden, f.eks. vil visse grupper af flygtninge være uvante med den grad af selvrefleksion, som spørgeskemaer for særligt sensitive er baseret på.
  2. at finde overensstemmelse mellem fysiologiske mål på forhøjet stress og overstimulation og subjektive vurderinger af at være overvældet. Ofte er de objektive og subjektive mål forskellige, og der kan være komplekse forklaringer på dette
  3. flere af de vigtige spørgsmål, forskningen står over for, f.eks. betydningen af traumer for udviklingen af særligt sensitive træk, kræver det forløbsstudier at gennemføre. Det er et stort arbejde, og det kan være svært at få midler til at gennemføre denne type forskning.

Han understreger, at et internationalt samarbejde mellem forskere, der arbejder med særligt sensitive, kan bidrage til, at forskerne støtter hinanden i at opnå større antal undersøgelser at trække på og dermed mulighed for at opnå bedre og mere relevante resultater.

6.Hvilke studier i særlig sensitivitet venter forude?

Som afslutning på dagen præsenterede ph.d. studerende korte oplæg om de undersøgelser, de arbejder på, og her blev der præsenteret et bredt udvalg af relevante emner:

1. internalisering af stressende livsvilkår under corona-nedlukning rammer især særligt sensitive. Italien.

2. særligt sensitive trives bedst med en demokratisk ledelsesstil. De særligt sensitive har fordele frem for mindre sensitive medarbejdere, når det kommer til at klare arbejdspres. Schweiz.

3. særligt sensitive unge er på godt og ondt mere påvirkede af deres jævnaldrende, når de får feedback online på sociale medier. Holland

4. Hvordan påvirker sociale medier særligt sensitive unge? Frankrig.

5. Hvordan er sammenhængen mellem særligt sensitive og alkoholmisbrug? Og hvordan kan der tages højde for særligt sensitive i behandling af misbrug? Frankrig.

6. Hvordan kan man måle særlig sensitivitet hos børn på 3 måneder ved en titte-bøh leg (3 positive ansigstudtryk, 1 ængsteligt ansigtsudtryk & 3 positive ansigtsudtryk) Italien, Chieti babylab.

7. Særligt sensitive unge er mere sårbare for at udvikle ensomhed, mens de studerer. Kroatien.

8. Særligt sensitive immigranter, der modtager undervisning i national identitet, er mere positivt påvirkede af interventionen. Italien.

Bøger og forskningsartikler

1. Assary, E., Zavos, H. M., Krapohl, E., Keers, R., & Pluess, M. (2021). Genetic architecture of Environmental Sensitivity reflects multiple heritable components: A twin study with adolescents. Molecular Psychiatry, 26,48964904.[Crossref], [PubMed][Google Scholar]

2. Lionetti, F., Aron, A., Aron, E. N., Burns, G. L., Jagiellowicz, J., & Pluess, M. (2018). Dandelions, tulips and orchids: evidence for the existence of low-sensitive, medium-sensitive and high-sensitive individuals. Translational Psychiatry, 8(1), doi: 10.1038/s41398-017-0090-6.

3. Pluess, M., Assary, E., Lionetti, F., Lester, K. J., Krapohl, E., Aron, E. N., & Aron, A. (2018). Environmental sensitivity in children: Development of the Highly Sensitive Child Scale and identification of sensitivity groups. Developmental Psychology, 54(1), 51-70. doi: 10.1037/dev0000406

4. Hilde Visnes Trå, Frode Volden & Reidulf G. Watten (2022) High Sensitivity: Factor structure of the highly sensitive person scale and personality traits in a high and low sensitivity group. Two gender—matched studies, Nordic Psychology, DOI: 10.1080/19012276.2022.2093778

5. Yano, K., Kase, T., & Oishi, K. (2021). The associations between sensory processing sensitivity and the Big Five personality traits in a Japanese sample. Journal of Individual Differences, 42(2), 8490. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000332

6. Lionetti, F., Pastore, M., Moscardino, U., Nocentini, A., Pluess, K., & Pluess, M. (2019). Sensory processing sensitivity and its association with personality traits and affect: A meta-analysis. Journal of Research in Personality, 81, 138152. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2019.05.013[Crossref], [Web of Science ®][Google Scholar]

7. Baryła-Matejczuk M, Kata G, Poleszak W (2022) Environmental sensitivity in young adolescents: The identification of sensitivity groups in a Polish sample. PLoS ONE 17(7): e0271571. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271571

8. Marhenke, R., Acevedo, B., Sachse, P. et al. Individual differences in sensory processing sensitivity amplify effects of post-learning activity for better and for worse. Sci Rep 13, 4451 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-31192-9

9. Setti, A., Lionetti, F., Kagari, R., Motherway, L., & Pluess, M. (2022). The temperament trait of environmental sensitivity is associated with connectedness to nature and affinity to animals. Heliyon, 8(7). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09861

10. Goldberg, A., & Scharf, M. (2020). How do highly sensitive persons parent their adolescent children? The role of sensory processing sensitivity in parenting practices. Journal of Social and Personal Relationships, 37(6), 1825–1842. https://doi.org/10.1177/0265407520911101

11. Sensory sensitivity and its relationship with adult attachment and parenting styles. (2019) Branjerdporn, Grace et al. University of Sunshine Coast. DOI:10.1371/journal.pone.0209555

12. Andeweg SM, Bodrij FF, Prevoo MJL, Rippe RCA, Alink LRA. Does sensory-processing sensitivity moderate the effect of household chaos on caregiver sensitivity? An experimental design. J Fam Psychol. 2021 Apr;35(3):356-365. doi: 10.1037/fam0000766. Epub 2020 Jun 25. PMID: 32584053.

13.  The awesome as well as the awful: Heightened sensory sensitivity predicts the presence and intensity of Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR) 2022.  Giulia L. Poerio, Safiyya Mank, Thomas J. Hostler, Journal of Research in Personality, Volume 97, ISSN 0092-6566, https://doi.org/10.1016/j.jrp.2021.104183.

14. Roberts, N., Beath, A., & Boag, S. (2021). Autonomous sensory meridian response: Sensitivity and personality correlates. Journal of Individual Differences, 42(3), 124–131. https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000337

15. The Highly Sensitive Child Scale-Teacher-Report Version: Development of a new Measure for Sensitivity in Primary School Children. 2021. Francesca Lionetti, Luciana Castelli, Michele Egloff

Ønsker du mere gratis information?

Tilmeld nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne artikel giver dig viden og vejledning til hverdagen – og få kapitel fra en af vores bøger og uddrag fra et af vores kurser i gratis gave.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminarer, bøger, individuelle samtaler eller parsamtaler, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER