Forskning i Særligt Sensitive og Høj Begavelse

En hollandsk undersøgelse viser, at høj begavelse har sammenhæng med nogle – men ikke andre – aspekter af særlig sensitivitet

Hollandsk forskning i særligt sensitive fra 2023 peger på, at et høj begavelse knytter sig til den åbenhed for indtryk, der kendetegner særligt sensitive. Men de højt begavede deler ikke andre af de særligt sensitive kendetegn, såsom at blive hurtigere overvældet og få negative følelser under pres.

Hollandsk forskning i særligt sensitive: Hovedpointe

Studiet viste, at højt begavede, der besvarer spørgeskemaer for særlig sensitivitet, ikke er kendetegnet ved tilbøjeligheden til at reagere kraftigt på emotionelle og fysiske stimuli. På disse områder scorer de lavt på særligt sensitive træk. Forskerne henviser til, at en delvis forklaring er, at de højt begavede har en lavere grad af det personlighedstræk, der i 5-faktor modellen er kendt som neuroticisme.

Omvendt viser de højt begavedes besvarelser af spørgeskemaerne, at der er en tydelig sammenhæng til positive aspekter ved særlig sensitivtet, den såkaldte æstetiske sensitivitet. Forskerne henviser til, at en delvis forklaring er, at de højt begavede lige som særligt sensitive i højere grad er kendetegnet ved det personlighedstræk, der i 5-faktor modellen er kendt som åbenhed.

Beskrivelse af studiet: forskning i særligt sensitive og høj begavelse

Højt begavede individer udmærker sig ved enestående kognitive evner. De har en høj IQ, en udpræget sans for kritiske og abstrakte tænkeevner og evnen til hurtigt at løse komplekse problemer. På baggrund af kliniske observationer, har der været antagelser om en sammenhæng mellem særlig sensitivitet og høj begavelse (1).

En sådan mulig sammenhæng er dog aldrig blevet direkte undersøgt, idet tidligere studier primært har beskæftiget sig med ligheder i personlighedsprofiler. For eksempel har man set, at højt begavede ofte scorer højere på personlighedstrækket åbenhed, der karakteriseret ved nysgerrighed og åbenhed over for nye ideer, og lavere scoringer på neuroticisme, der er relateret til graden af emotionel stabilitet (2).

I studier af særligt sensitive er der fundet en svag positiv sammenhæng mellem åbenhed, især i forhold til æstetisk sensitivitet – et positivt aspekt ved særlig sensitivitet. Derudover er der fundet en stærk positiv sammenhæng mellem de negative aspekter af særligt sensitive og neuroticisme (3, 4).

Hovedmålet med undersøgelsen er at sammenligne forskellige facetter af den særlige sensitivitet mellem en gruppe højt begavede og en gruppe almindeligt begavede. Undersøgelsen havde til formål at undersøge, om højt begavede udviste særlig sensitivitet, og om denne sammenhæng kan forklares af personlighedstrækkene åbenhed og neuroticisme.

Hvilke studier blev gennemført?

Undersøgelsen omfattede to deltagergrupper: højt begavede og almindeligt begavede. Den begavede gruppe bestod af i alt 636 deltagere med en IQ på mindst 130. Den almindelige gruppe bestod af 10.291 deltagere.

Sensory Processing Sensitivity Questionnaire (SPSQ; 3) blev anvendt til at vurdere SPS/særlig sensitvitet. Spørgeskemaet omfatter seks underkategorier, fire af dem måler positive aspekter (Social-affektiv sensitivity, æstetisk sensitivitet, sensitivitet til subtile indre og ydre stimuli og sansekomfort), mens de resterende to underkategorier fokuserer på mere negative aspekter af SPS/den særlige sensitivitet (Emotionel and fysiologisk reaktivitet og sanse ubehag). Åbenhed og neuroticisme blev målt med Big Five Inventory (BFI).

Faktorscorer blev beregnet for SPSQ-faktorerne, og en multivariat kovariansanalyse (MANCOVA) blev udført for at sammenligne middelværdierne mellem højt begavede og almindeligt begavede med demografiske karakteristika som køn, alder, uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus som kontrolvariable.

For at undersøge de indirekte virkninger af begavelse på SPSQ-dimensioner gennem personlighedstrækkene åbenhed og neuroticisme blev Structural Equation Modelling (SEM) anvendt.

Vigtigste resultater

Forskernes undersøgelse viste relevante forskelle mellem højt begavede og almindeligt begavede i forhold til hvor højt de scorede på særlig sensitivitet. Højt begavede havde færre negative træk ved særlig sensitivitet og flere positive træk, og overordnet på tværs af alle kategorier scorede højt begavede lavere på særlig sensitivitet end almindeligt begavede.

Specifikt viste undersøgelsen lavere scoringer på emotionel og fysiologisk reaktivitet og højere scoringen på æstetisk sensivitet, social-affektivitet og sansekomfort, selv når der blev taget højde for forskellige demografiske faktorer. Imidlertid var forskellene mellem de to grupper med hensyn til positive aspekter af SPS betydeligt mindre end forskellene i negative aspekter.

Desuden indikerede undersøgelsen, at observerede forskelle i sensitivitet delvist kunne tilskrives personlighedstrækkene åbenhed og neuroticisme.

Da neuroticisme er forbundet med en højere risiko for at udvikle psykologiske problemer, kan disse fund antyde, at højt begavede voksne har en lavere risiko for at opleve sådanne problemer.

Forskerne har en mulig hypotese omkring, hvorfor højt begavede har en tendens til at score lavere på særlig sensitivitet, især dens negative dimension: på grund af deres hurtige kognitive bearbejdning og evne til hurtigt at løse komplekse problemer, besidder højt begavede effektive mestringsevner, når de står over for forskellige vanskelige omstændigheder i livet. Følgelig er de måske mindre tilbøjelige til at blive overvældet af at møde mange stimuli i hverdagen i og med, at de formår at mestre og håndtere mangfoldigheden af stimuli på en kompetent måde.

Deres hypotese er desuden, at højt begavede scorer højere på den positive dimension af særlig sensitivitet, æstetisk sensitivitet, på grund af specifikke træk, der anses for karakteristiske for begavelse, såsom opmærksomhed på detaljer, tænkning ud over rammerne, nysgerrighed og kreativitet.

Hvem står bag forskningen i særligt sensitive personlighedstræk og høj begavelse?

Véronique De Gucht er lektor ved Leiden Universitet og har en ph.d. i Sundhedspsykologi. I samarbejde med Dion Woestenburg udviklede hun Sensory Processing Sensitivity Questionnaire (SPSQ), som for nylig er blevet omdannet til SPS-Monitor, en app der giver brugerne øjeblikkelig feedback.

Dion H.A. Woestenburg er psykolog med speciale inden for statistik og psykologi, og han arbejder med multidimensional dataanalyse inden for videnskabelig forskning, udvikling af webapplikationer, datavisualisering og klassificeringsopgaver.

Hvor kan du få mere viden om forskning i særligt sensitive personlighedstræk?

  1. De Gucht, V., Woestenburg, D. H. A., Backbier, E. (2023). Do gifted individuals exhibit higher levels of Sensory Processing Sensitivity and what role do Openness and Neuroticism play in this regard? Journal of Research in Personality, 104, https://doi.org/10.1016/j.jrp.2023.104376.

Forskning i særligt sensitive og høj begavelse: praktiske anbefalinger til dig, der vil følge op på din viden i hverdagen

Udfordringer kan løfte dig: Hvis du er særligt sensitiv og også højt begavet, kan det have stor betydning for din trivsel, at du ikke understimulerer dig selv og forsømmer dit behov for at udfolde dit potentiale.

Prioriter balancen: Prøv at afsætte tid i din hverdag til at få nye udfordringer, der stimulerer din begavelse, men som ikke udmatter dig ved at overstimulere din særlige sensitivitet.

Vær bevidst om blokeringer: Har du som særligt sensitiv ofte indre uro, fordi du er overstimuleret, kan de negative følelser blokere dit engagement i aktiviteter, der stimulerer din begavelse.

Reguler negative følelser og få ro i nervesystemet: Det er i givet fald væsentligt, at du arbejder med at regulere negative følelser og finde indre ro. Har du været udsat for traumer gennem din opvækst, vil det kunne få stor betydning for din livskvalitet at bearbejde dem.

Eksempler på at tilpasse niveauet af stimulation af din begavelse til den særlige sensitivitet:

  • Undersøg hvor lang tid du bruger på disse aktiviteter, f.eks. er det måske ok at bruge 2 timer om dagen men ikke 8 timer om dagen.
  • Undersøg hvor meget du kan tåle at eksponere dine sanser, Eller det fungere fint for dig at læse om andre kulturer, men ikke at foretage for mange lange rejser.

Vi anbefaler, at du dagligt beroliger dit nervesystem med at tilbringe tid i naturen, meditation, Indre ro med hjertekohærens eller en anden praksis som er let at udføre i hverdagen.

Søg hurtigt hjælp, hvis du har stress, angst eller depression. Test dig selv, hvis du er i tvivl – og søg mere viden.

Du kan også skrive til os på kontakt@sensitiv.dk, hvis du har spørgsmål til vores individuelle samtaler, parsamtaler, online seminarer eller gruppeforløb, som på forskellige måder kan hjælpe dig – eller dit barn.

Var du tilfreds med denne artikel om forskning i særligt sensitive træk og høj begavelse?  Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden, gode råd og nyt fra forskningen i særlig sensitivitet.

Forskning i Særligt Sensitive og Høj Begavelse

Referencer: læs mere om den forskning, der har inspireret dette studie af særlig sensitivitet

  1.  Rinn, A. N., & Bishop, J. (2015). Gifted adults: A systematic review and analysis of the literature. Gifted Child Quarterly, 59, 213-235. https://doi.org/10.1177/0016986215600795.
  2. Ogurlu, U., Özbey, A. (2021). Personality differences in gifted versus non-gifted individuals: A three-level meta-analysis. High Ability Studies, https://doi.org/10.1080/13598139.2021.1985438
  3. De Gucht, V., Dion, Woestenburg, D. H. A., & Wilderjans, T. F. (2022). The Different Faces of (High) Sensitivity, Toward a More Comprehensive Measurement Instrument. Development and Validation of the Sensory Processing Sensitivity Questionnaire (SPSQ). Journal of Personality Assessment, 104, 784-799. https://doi.org/10.1080/00223891.2022.2032101
  4. Lionetti, F., Pastore, M., Moscardino, U., Nocentini, A., Pluess, K., Pluess, M. (2019). Sensory Processing Sensitivity and its association with personality traits and affect: A meta-analysis. Journal of Research in Personality, 81, 138-152. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2019.05.013.

Anbefalede arrangementer

Redskaber til modgang, stress og traume

Hel dine psykiske sår, stands gentagelsen af fortidens smerte og få dig selv og dit liv tilbage

Online seminar: Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer. Afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

Online seminar: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

Online seminar: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

3 timers seminar: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminarer, gruppeforløb, individuelle samtaler eller forældre, par og familiesamtaler,  er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER