Er Far og Mor Uenige? Redskaber til at Tackle Uenighed om Opdragelse

Håndter uenigheden konstruktivt og styrk jeres barn

Er du og din partner ofte uenige om børneopdragelse? Sender I modstridende signaler til jeres barn? Og fører uenigheden til dårlig stemning i familien?

Skadelig uenighed mellem far og mor kan gøre børn usikre, urolige og forvirrede, og desuden skabe en stresset, frustreret og kritisk atmosfære. Er dit barn sensitivt, vil det blive endnu kraftigere negativt præget af disse problemer end andre børn.

Artiklen guider til at håndtere forældre uenighed på en konstruktiv måde. Og til at etablere et fællesskab og bygge stabile broer mellem jeres synspunkter, der styrker jeres barn – såvel som jeres indbyrdes forhold.

Få indsigt i 5 negative konsekvenser af skadelig uenighed

Det er potentielt positivt og berigende at far og mor ser forskelligt på ting. Når uenigheden håndteres konstruktivt, og der bygges broer, får barnet positivt set flere strenge at spille på i sin tilgang til livet.

Men uenigheden bliver skadelig…

 • når der er gentagne skænderier og fjendtlighed,
 • når atmosfæren er kølig, fordømmende og kritisk, og
 • når problemerne vokser uden at blive løst.

Sådan præger skadelig uenighed dit barn

Dit barn lærer, at…

 1. hvis jeg gør, som far siger, bliver mor ofte utilfreds – og vice versa. Det giver oplevelsen: “Uanset hvad jeg gør, er det ikke godt nok,” som påvirker selvtillid og selvværd negativt.
 2. når man er uenig med nogen, er det ikke muligt at kommunikere konstruktivt, komme hinanden i møde og finde løsninger. Sensitive børn er endnu mere tilbøjelige til at efterligne deres forældres negative kommunikationsmønstre, når de selv er uenige med andre.
 3. jeg er usikker på de voksnes grænser: gælder grænserne? – og er de vigtige, hvis den anden forælder er uenig? Når barnet som voksen skal sætte egne grænser, kan det føle sig forvirret og vægelsindet.
 4. der er ‘farlige zoner’, hvor far og mor er uenige. Nogle børn bruger disse ‘farlige zoner’ til at sætte deres egen vilje overdrevent igennem, andre børn bliver overdrevent tilpassede og undgår dem. Begge typer adfærd udspringer af utryghed.
 5. jeg kan forårsage, at far og mor kritiserer og bebrejder hinanden, så jeg kan ikke være helt tryg. Piger vender ofte denne utryghed indad, mens drenge ofte vender det udad, og nogle børn bruger begge slags strategier til at beskytte sig mod ubehaget.

Vigtig pointe: dit barn kan ofte blive mere skadet af selve uenigheden end af, at du indimellem afstår fra at få din vilje. Og i stedet bygger broer til din partners synspunkter.

Sensitive born og kvaliteten af miljoet i opvaeksten

Gode råd og redskaber til at håndtere uenighed – og skabe en konstruktiv dialog

Vigtige strategier og nyttige redskaber

1.Genkend og stands negative dialoger

Under pres kan alle forældre komme til at…

 1. angribe hinanden personligt.
 2. nedgøre den andens synspunkter.
 3. trække sig væk fra samtalen uden at finde en løsning.

Når du eller din partner genkender en sådan dialog, kan I:

 • have et særligt på forhånd forberedt tegn I giver til hinanden, som betyder: “nu er vi på vildspor, lad os stoppe her.” Det kan være via ord eller nonverbalt.
 • begge bidrage til at standse samtalen, inden den udvikler sig til et ophedet skænderi eller en kølig trækken sig væk fra hinanden.
 • aftale: “vi taler om det igen, når der er ro på,” og finde et egnet tidspunkt.

2.Opdag hensynsløshed og vis hensyn og respekt

Hvis du har afvisende/undvigende eller ambivalent/ængstelig tilknytningsmønster, har du typisk oplevet en utryg atmosfære og problematiske samspil i din barndom. Det kan gøre det svært at skabe et konstruktivt forældre samarbejde. Du kan bære nogle mønstre videre fra din barndom, som gør mere skade end gavn:

 • du risikerer at underkende dit eget ståsted: det gælder især ved ambivalent/ængstelig tilknytning. Du kan derfor give efter for hurtigt – og bagefter flamme op i vrede og bebrejdelser, hvor du virker krænkende.
 • du risikerer at underkende andres ståsted: det gælder især ved undvigende/afvisende tilknytning. Du er fast overbevist om dit eget synspunkt – og kan virke kølig og afvisende uanset hvor imødekommende din partner er.

Når du viser mere og mere hensyn og respekt i din måde at kommunikere på, vil du opleve en ny balance, harmoni og styrke indeni. Vigtige kerne-budskaber i samtale om en uenighed er:

 • det er ok, at vi er forskellige: du er ok, jeg er ok.
 • ingen af os kan gøre for det her: det er ikke vores skyld, at vi har fået den livshistorie og de erfaringer, der har gjort os til dem, vi er. Vi må ikke bebrejde hinanden for det, men prøve at få det bedste ud af det.
 • vi skal søge win-win-løsninger, hvor vi begge bliver hørt, forstået og taget højde for.

Samtaler, hvor disse kerne-budskaber går igennem, vil hjælpe dig til at komme din partner i møde og skabe løsninger på uenigheden.

3.Kortlæg jeres uenigheder, så de ikke kommer bag på jer

Hvad handler uenighed mellem far og mor typisk om? Nyere dansk forskning viser, at far og mor typisk er uenige om:

 • spisesituationer,
 • putning,
 • hvor hårdt eller blødt grænser sættes,
 • kontakten til bedsteforældre,
 • hvor mange pligter hver forælder skal påtage sig,
 • og for sensitive børns vedkommende, hvor meget barnet skal beskyttes eller udfordres.

Prøv at skrive en liste over de ting, I er uenige om. Aftal, at I taler om disse emner, når der er ro på. Og IKKE midt i hverdagens travlhed, når hjernen er presset, og hurtigere kommer i det røde felt.

Når I ved, hvor skoen trykker, er I mere forberedte, og I kan bedre håndtere situationerne konstruktivt.

4.Anerkend din partners værdier – slip polarisering

Et barn har brug for at vokse op med både rygrad og hjerte, både konsekvens og fleksibilitet, både krav og omsorg.

Ofte opstår der uenighed, når én forælder er i den ene pol, og den anden forælder er i den anden pol.

I stedet for at strides om enten at være konsekvent eller fleksibel, kan I sætte jer for at give jeres barn både – og. I stedet for at se den ene værdi som rigtig og den andet som forkert, kan I prøve at tale om, hvornår jeres barn har brug for konsekvens, f.eks. en fast sengetid, og fleksibilitet, at det er muligt på en høflig måde at sige ‘nej tak’ til mad, man ikke bryder sig om.

En konkret øvelse er, at I igennem en uge forsøger at lære af hinanden og hver især nærme jer den modsatte pol.

 • er du den fleksible, forsøger du at stå mere fast.
 • er du meget fast, prøver du at være lidt mere imødekommende.

Ved at nærme jer hinanden i stedet for at være helt i hver sin pol, kan I lære af hinanden og skabe en mere tryg og positiv atmosfære, som styrker jeres barn.

5.Bak hinanden op i kritiske situationer – og afstem uenigheder senere

For dit barn kan det være trygt at vide, at mor og far ikke begynder en strid om, hvad der er rigtigt og forkert midt i en kritisk situation. l

F.eks. kan I sige: “Lige nu går grænsen her. Vi er enige om at respektere hinandens grænser. Så hvis fars grænse går her, bakker mor op – og omvendt. Det vi er uenige om, snakker vi igennem senere – og så vender vi tilbage, hvis grænsen kommer til at gå et andet sted.”

6.Afsæt rolig og uforstyrret tid til at tale sammen om svære situationer med jeres barn

Husk, at hvis I er i en presset situation, hvor:

 • et eller flere børn afbryder jer.
 • I er sultne, trætte, for varme eller kolde.
 • har haft en lang dag, hvor I skulle træffe mange beslutninger.
 • der er en konflikt i gang.

…vil det påvirke selvkontrollen negativt. Og dermed evnen til at gå i en konstruktiv dialog. Uenigheder kan vokse sig større og større, fordi der aldrig er ro til at tale sammen, mens hjernen er i det ‘rigtige gear’.

Mange fædre og mødre har gavn af at have et fast møde i weekenden, hvor det er muligt at tale ting igennem på en rolig og udramatisk måde – i stedet for midt i ‘kampens hede’.

7.Skab et mellemrum mellem tanke og ord

Opmærksomheden vokser, når du ikke taler overilet

“Åh nej… ikke igen!” På en ottendedel af et sekund kan hjernen reagere på din partners forskellige måde at håndtere børneopdragelsen. Hvis din partner f.eks. taler med hård stemme, og det minder dig om den kritik, du selv fik, da du var barn, kan du på et splitsekund ‘tænde af’.

Prøv at sæt hastigheden ned og eftertanken op, når du taler med din partner om en uenighed. Træk vejret dybt og få pulsen ned.

Når pulsen stiger til et bestemt niveau over hvilepulsen, vil hjernen ikke kunne tænke i løsninger – men kun i problemer. Gør i stedet samtalen om uenigheden rolig, afdæmpet og velovervejet.

Undgå kritik, bebrejdelser og fordømmelse. Det skaber en større sandsynlighed for, at I kommer i mål med at finde løsninger.

Jo større dit mellemrum mellem tanke – ord – handling bliver, des større positivt råderum får du til at tænke i win win.

8.Gør det til en regel, at I begge skal ofre noget for at skabe enighed

At ofre noget lavere for at opnå noget højere er en positiv handling.

Typisk vil dit barn have stor gavn af, at du og din partner har evnen til at ofre noget for enigheden. Det vil give dit barn oplevelsen af: “Far og mor er i stand til at skabe samhørighed og fællesskabsfølelse.”

Se f.eks. på listen over uenigheder. Skriv for hver uenighed én ting, du selv og din partner kan gøre for at komme den anden i møde. Prøv at gøre tingene anderledes i en uge eller to. Lav derefter en evaluering.

9.Vær opmærksom på positive samspil

I situationer, hvor uenigheden vokser, er det ofte nyttigt IKKE at overfokusere på den. Hjernen er gearet til at fokusere på det negative, for at hjælpe os til at overleve ved at opdage trusler. Men at overfokusere på vanskelighederne kan give:

 • fjendskab
 • uro
 • opgivenhed

Prøv i stedet at være opmærksom på:

 • hvornår I er enige
 • på hvilke områder I er enige og har fælles værdier
 • hyggelige og harmoniske øjeblikke
 • positive oplevelser med at komme hinanden i møde

Spørg jer selv:

 1. har vi især husket de 5 gange, hvor vi blev frustrerede? Eller husker vi også de 5 gange, hvor vi kom hinanden i møde?
 2. hvad var med til at skabe den gode stemning?
 3. er der noget af det, vi gør, som virker? Og som vi kan gøre mere?

Vigtig pointe: I gør jer selv mere trygge ved at flytte fokus fra problem til udfordring.

Når hjernens ‘autopilot’ trækker jer ind i gamle mønstre, kan I træne nye reaktioner:

 • i stedet for at være dømmende og fjendtlig, kan I forstå og være konstruktive.
 • i stedet for at blive ophidsede, kan I bevare roen.
 • i stedet for at miste modet, kan I være vedholdende.
 • i stedet for at være bitre, kan I opbygge livsvisdom.

I stedet for at fokusere på det, din partner gør ‘forkert’, når I er uenige, kan du få en dybere oplevelse af kontrol. Så snart du fokuserer på det, du selv kan gøre og sætter dig indre mål, vil du opleve større handlekraft.

Træd indeni dig selv 3 skridt tilbage, se situationen fra et mere klart og kærligt perspektiv – stands den utrygge autopilot. Og vælg så handlinger, der er i overensstemmelse med dine dybere værdier.

10.Overvej jeres familietraditioner

Er I bevidste om baggrunden for jeres uenighed? Nogle uenigheder bliver langt mindre ved selverkendelse. Her er eksempler:

 • Jeg bliver vred på samme måde som min mor: Men når jeg taler strengt til mit barn, gør jeg noget, jeg ikke selv brød mig om som barn. Behøver jeg skændes med min partner for at forsvare noget, jeg dybest set ikke selv står inde for? Jeg vil tale mere respektfuldt
 • Jeg trækker mig væk på samme måde som min far: Han gemte sig bag avisen, jeg sidder med min tablet. Skal jeg virkelig forsvare, at jeg kan være fraværende, når jeg selv savnede min fars nærvær, da jeg var barn?

Spejlneuronerne i din hjerne er gearet til at kopiere andres adfærd – uden at stille spørgsmålstegn ved det. Overvej nogle af de mønstre, du følger en ekstra gang. Er du virkelig, virkelig enig med dig selv i det, du gør? Eller argumenterer du med din partner, fordi du følger gamle vaner, du ikke har overvejet i dybden?

Dine overvejelser kan også afsløre, at du i virkeligheden handler ifølge dine værdier. Og at du kan på den måde indgå i en dialog med større klarhed.

Kunne du lide denne artikel med redskaber til at håndtere uenighed konstruktivt? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Har du og din partner brug for vejledning i at håndtere uenighed konstruktivt, er du velkommen til at skrive til kontakt@sensitiv.dk og booke en tid til samtale eller en plads på et af vores kurser, så vi kan hjælpe dig på vej.

Anbefalede arrangementer

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, individuelle samtaler og parsamtaler med fokus
på at udvikle tryg tilknytning er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER